ល.រ ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ អត្ថបទ
1 Cambodia Communication Review 2014 Say Sok   
2 Cambodia Communication Review 2015 Say Sok   
3 Cambodia Communication Review 2016 Say Sok   
4 Reporting Governance A Content Analysis Ratana Som   

គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក

គេហទំព័របានចុះបញ្ជី