ល.រ ចំណងជើង អនុម័ត ប្រភេទ អត្ថបទ
1 ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន 01 Sep, 1994 ច្បាប់   
2 រដ្ឋធម្មនុញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 24 Sep, 1993 ច្បាប់   
3 ច្បាប់ស្តីពី ទូរគមនាគមន៍ 29 Nov, 2018 ច្បាប់   
4 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី 29 Nov, 2018 ច្បាប់   
5 ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល 29 Nov, 2018 ច្បាប់   
6 ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ 29 Nov, 2018 ច្បាប់   
7 ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ 29 Nov, 2018 ច្បាប់   
8 ក្រមរដ្ឋប្បវេណី 29 Nov, 2018 ច្បាប់   
9 ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៧ 29 Nov, 2018 ច្បាប់   
10 ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 29 Nov, 2018 ច្បាប់   
11 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ 29 Nov, 2018 ច្បាប់   
12 អនុក្រឹត្យលេខ ៧១ កែប្រែអគ្គនាយកដ្ឋាន របស់ក្រសួង 29 Nov, 2018 ច្បាប់   
13 ច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
14 ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
15 ច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសាធារណ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
16 ការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់មុខងារមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
17 ច្បាប់វិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
18 ច្បាប់ស្តី្តពីឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្ម 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
19 ច្បាប់វិសោធនកម្មក្រុមប្រឹក្សាឃំុសង្កាត់ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
20 ច្បាប់វិសោធនកម្មតំណាងរាស្រ្ត 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
21 ច្បាប់វិិសោធនកម្្មសមាជិកព្រឹទ្ធសភា 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
22 ច្បាប់ស្តី្ត្តពីប្រើច្បាប់ជ្រើតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
23 ច្បាប់ស្តីពីឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្ម 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
24 ច្បាប់ស្តី្ត្តពីការបង្កើតធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
25 ច្បាប់ស្តី្ត្តពីអគ្គីសនីកម្ពុជា 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
26 សោធនកម្មមេត្រាទី៩​នៃច្បាប់អគ្គីសនីកម្ពុជា 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
27 ច្បាប់ស្តី្ត្តពីបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
28 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរ៉ែ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
29 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោចក្រនិងសប្បកម្ម 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
30 ច្បាប់ស្តីពីការអប់រំ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
31 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងអប់រំ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
32 ច្បាប់ស្តីពីការរំលូតកូន 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
33 ច្បាប់ស្តី្ត្តពីថ្នាំជក់ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
34 ច្បាប់ស្តីពីបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
35 ច្បាប់ស្តី្ត្តពីបង្កើតអាកាសចរស៊ីវិល 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
36 ច្បាប់ស្តី្ត្តពីការជ្រើរើសក្រុមប្រឹក្សាឃំុសង្កាត់ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
37 ច្បាប់ស្តី្ត្តពីការគ្រប់គ្រងឪសថ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
38 ច្បាប់ស្តី្ត្តពីបង្កើតក្រសួួងសង្គមកិច្ច 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
39 ច្បាប់ភូមិបាល 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
40 ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
41 ច្បាប់ស្តី្ត្តក្រសួងមុខងារសាធារណ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
42 ច្បាប់ស្តី្ត្តពីបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្ម 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
43 ច្បាប់បង្តើតក្រសួងវប្បវធម៌និងវិចិត្រសិល្បះ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
44 ច្បាប់ស្តីពីបង្កើតក្រសួួងពាណិជ្ជកម្ម 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
45 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
46 ច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាពាណិជ្ជកម្ម 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
47 ច្បាប់ស្តីបង្កើតក្រសួងផែនការ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
48 ច្បាប់ស្តីពីស្ថិតិ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
49 ច្បាប់ស្តីបង្កើតក្រសួងទេសចរណ័ 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
50 ច្បាប់ស្តី្ត្តពីបង្កើតក្រសួួងធម្មការ និងសាសនា 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
51 ច្បាប់ស្តីពីបង្កើតក្រសួួងបរិស្ថាន 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
52 ច្បាប់ស្តីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី 15 Aug, 2019 ច្បាប់   
53 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការបរទេស និសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
54 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួួងការពារជាតិ 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
55 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាត 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
56 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីទំនាក់ទំនងកុងស៊ុល 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
57 ច្បាប់ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធា 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
58 ច្បាប់ស្តីពីការងារ 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
59 ច្បាប់ស្តីសហជីព 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
60 ច្បាប់ស្តីពីតុលាការព្រមហមទណ្ឌអន្តរជាតិ 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
61 ច្បាប់ស្តិពីឯកព័ន្ទភាព 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
62 ច្បាប់ស្តីសំអាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទាន 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
63 ច្បាប់ស្តីយល់ព្រមលើធម្មនុញ្ញនៃសមាគមនប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្មេយ៍ 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
64 ច្បាប់ស្តីពី-ការបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃ 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
65 ច្បាប់ស្តីពីច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
66 ច្បាប់ស្តីពីល្បែងស៊ីសង​ 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
67 ច្បាប់ស្តី្ត្តពីសញ្ញាតិ 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
68 ច្បាប់ស្តីពី-ការគ្រប់គ្រងអាវុធ-គ្រឿងផ្ទុះ-និងគ្រាប់រំសេវ 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
69 ច្បាប់ស្តីពីលក្ឋន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
70 ច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
71 ច្បាប់ស្តីពការបង្ការ​និងពន្លត់អគ្គិភ័យ 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   
72 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម-ចរាចរណ៍ 15 Aug, 2019 ព្រះរាជក្រិត្យ   

គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក

គេហទំព័របានចុះបញ្ជី