ល.រ ចំណងជើង អត្ថបទ
1 កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិ   
2 ប្រកាសរួមក្រសួងព័ត៌មាន និងក្រសួងកិច្ចការនារី   
3 ស្តីអំពីការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអលនទ្រព្យ   

គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក

គេហទំព័របានចុះបញ្ជី