ល.រ ស្ថានីយ ហ្រ្វេកង់ កម្លាំងផ្សាយ
1 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា TV7 10KW
2 ស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៍មាន Channel 50 10KW
3 ស្ថានីយទូរទស្សន៍​ ETV Channel 57 10KW
4 ស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័ន Channel 27 10KW
5 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ MyTV Channel 29 10KW
6 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC Channel 35 10KW
7 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN Channel 21 10KW
8 ស្ថានីយទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញ Channel 3 10KW
9 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ខេមរភូមិន្ទ Channel 5 10KW
10 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ខ្មែរ Channel 9 10KW
11 ស្ថានីយទូរទស្សន៍អប្សរា Channel 11 10KW
12 ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ Channel 31 20KW
13 ទូរទស្សន៍ ហង្សមាស HDTV Channel 46 10KW
14 ស្ថានីយទូរទស្សន៍រស្មីហង្សមាស HDTV Channel 25 10KW
15 ស្ថានីយទូរទស្សន៍​ NTV (Digital) Channel 59 10KW
16 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTV- 8HD Channel 48 10KW
17 ទូរទស្សន៍ VTV KW
18 សមាគមទូរទស្សន៍ KW
19 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN Channel 56 10KW
20 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃ Channel 61 10KW
21 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ TOWN E4 VHF 20KW
22 unknown Channel 33 10KW
23 unknown Channel 37 KW

គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក

គេហទំព័របានចុះបញ្ជី