ល.រ ឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ
1 www.tnmasia.com
2 www. thephnompenhtimes.com ០១៥ ៣៣១ ៨១៩
3 www.onenewson.com
4 ផូស ញូ មេឌា (www.postness.media)
5 www.penhchet.tv
6 ភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ន(www.pptoday.com) 017535535
7 វាលឥន្រ្ទី(www.ve-news.com) ០៩២៤៣៤៣៣៣
8 ដំណឹងយប់មិញ(www.yubminh.com) ០៩២៤៣៤៣៣
9 សុខភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា(www.helth com.kh) ០៩២៤៣៤៣៣
10 www.cam-hotnews.com.kh
11 www.cootel.com.kh
12 www.cambodai.tv
13 www.chenlanews.com
14 www.cpntv.net
15 www.chhantakcheat.com
16 www.camsports.org
17 www.camm-medai.org
18 COASTAL(www.coastal.cambodai.com) ០១២​៧០៨ ០០៤
19 www.chhayaangkor.com
20 ដំណឹងទាន់ហេតុការណ៏(www.THE Breaking.News.tv) ០៧៦៦៨៨ ៨៨៨៨
21 ដើមត្នោត(WWW.DTN7.COM) ០១២៨៧១៧៣០
22 កម្ពុជាព័ត៏មានទាន់ហេតុការណ៍(www.chnchannel.com) ០១៦៥៦៦០៦៦
23 www.bluenews.asia
24 www.bluemediacambodia.com
25 ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា(www.business-cambodia.com) ០៩២៨៥០៨៥៤
26 សេដ្ខកិច្ច(www.sethakech.com) ០១២៥៥៤៧០៣/០៩៧៤៦៦០៤៩៩
27 អ្នកយកការណ៏(www.nyk-news.com) ០៦៧៥៤៥៦៧៨
28 www.Khmer-note.com ០១០ ៧៨១ ៦៨៨
29 www.khmeryouthnews.com
30 www.dap-news.com
31 www.lookingtoday.com
32 លីម៉ាត www.liswedding.com
33 សម្លេងបញ្ញាជនកម្ពុជា(www.cianews.org) ០៨៨៤៤៤៤៦០២
34 KHMER MEDIA ០១២៦២០៧៦៦/០១៦៦២០៧៦៦
35 www.Khmerload.com ០១៦៩២៩ ២៩២
36 www.mtvonline.com
37 www.managementinsider.asia ០៨៩៨៨៤​៩៦៨
38 www.vattanacpictougtoup.com
39 www.express.com.kh www.khmer.79.com ០៩៧ ៥០០៦៤៥៧
40 អឹមអេសជីធីវី www.MSJTV.ASIA ០១១ ៩៩៥ ៥៦៧
41 www.emaxxte-ecom.com ០១២​ ៨៦៩ ១០១
42 www.khmertime-skh.com ០១២​​​ ២១១ ៨០៦
43 www.mynews-khmer.com ០៩២ ៥០៥​ ១២៣
44 www.youthcam-bodia.com ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥
45 www.vow-news.com
46 www.voky.org ០១២ ៧៦៦ ៧៧៦
47 ខេឃ្យូប www.kqube.net ០១៦ ៣៥៧ ៧៩៩
48 www.thebnews.com ០៧៧ ៩៨៨ ៨៩៧
49 ខេមប៉ុស្តី៍ ០១៧ ៣២៣​ ៦៣៦
50 ផែនដីថ្មី www.pdt-news.com ០១២ ៦៣៣ ៤០០
51 www.psm-news.com
52 www.khmerunicom.com.kh
53 www.Kamanmedi.com.kh ០១១ ៧២២ ១៨៨
54 www.QuickNews.com ០៩៨ ៨១៣ ៥៣៥
55 www.redstar.com
56 www.rcbccltd.com ០១២ ៨៧៩ ២៣០
57 www.ikhmernews.com
58 www.sundaykh.com ០៦០ ៨៤​២ ២២២
59 www.aecnewstoday.com
60 www.angkor_news.com ០១២ ៣៩៨ ៨៣៣
61 www.a-anew.com
62 www.Aseanforun.asia
63 www.tnn.news.com ០៧០ ៨៧៧ ៧៤៧
64 www.kamnotra.com
65 www.khloykhmernews.com ០៩២ ៥៥៥៥ ៧៨
66 www.freshnewssasia.com+app ០១២ ៩៨ ៧២ ០៧
67 www.friendship-news.com
68 www.homemedianews.com ០៨៨ ៤៣១១២១៣
69 www.stungsentv.com
70 www.srtv.asia
71 www.slscnews.com ០១២ ៨២៥ ៩៣១
72 www.Mohanokor-news.com ០៧៦ ៥៥៥៥ ៨៩៧
73 www.nkdnews.com
74 www.nokortoday.com
75 www.news-new.net
76 www.whoiswhoincambodia.com
77 សម្លេងរាជសីហ៏ www.srs-news.com
78 www.dkp-news.com
79 www.tpn-news.com
80 www.bbn-news.com
81 www.tvfb.com.kh
82 TOS READ NEWS www.tosreadnews.com ០៩២ ៧៨០ ៧០៧
83 www.breakingtvonline.com ០៨៨ ៣០៧ ០០០២
84 KATV www.katv.asia ០៨៥​ ៧៣១ ២១៥
85 www.ktnews.tv ០១៦ ៤៨០ ០២២
86 www.pstvonline.com ០១២​ ៩៦៧ ៥៥៥
87 ខ្មែរមីនា www.khmermedia.com
88 អជីបី៊មេឌា www.rgbmedia.com.kh
89 UKTV Online"www.uktv.asia"
90 www.mtvweb.com
91 www.phnompenhreporter.com
92 http://kbn-live.com
93 www.thmeypit.com
94 www.5forcesnews.com.kh
95 "www.crctv.com" ០៩៧ ៧៩៨ ៧៦៧៧
96 APN TV www.ap-news.net ០១៧ ៥៦៦ ៥០៤
97 សង្គម និងកីឡា "www.ssn-news.com" ០១២ ៨៩០ ៦៨៩
98 ៉៉"www.cnitvonline.com" ០៨៨ ៤៩៩ ៤៤០៦
99 machassrok tv online "www.mstvonline.com" ០៧៨៦០០​ ០៨៦
100 "www. bdn-news.com" ០៨៨ ៤៩៩ ៤៤០៦
101 ចក្រវាឡ ធីវី អនឡាញ "www.ckvtvonline.com" ០១៧ ២៤០ ២៥០
102 អ៊ីអ៊ិនអ៊ិន www.enn-tv.com ០១២ ៧៧២ ៥២២
103 www.bizdoctors.asia
104 មរតកកូនខ្មែរ "www.kmtvonline.com" ០៨១ ៣១៤ ៥០៣
105 www.eyetvonline.com 071 820 6666
106 www.eastalliance.com
107 www.tvonline.today 096 350 0009
108 www.hncambodia.com.com 096 350 0009
109 កញ្ចក់សង្គម"www.ks-news.com" 017 797 686
110 មួយរៀល"www.muyreal-news.com" 012 997 9817
111 www.mekong-news.com 012 611 615
112 និរតី "www.niradey.com" 012 900 906
113 www.khmeronlinenews.com 069 563 000
114 ដំណឹងពិស្តារ www.dpd-news.com 092 556 567
115 ជាតិអភិវឌ្ឍន៏ "www.cheataphiwat.net" 012 954 355
116 ឆន្ទះខ្មែរ"www.chk-news.com" 012 826 890
117 ចាប់ដៃ"www.chabdai-news.com" 077 567 979
118 ពេលវេលានៃព័ត៌មាន"www.pelvelears.com" 099 999 655
119 www.propertyarea.asia
120 www.d3procheachon.com 017 220 032
121 រស្មីគោកធ្លកធីវីឡាញ"www.rkt-tv.online" 016 571 122
122 សម្លេងជនគ្មានព្រំដែន"www.ndvtvonline.com" 070 606 818
123 ប្រភពនៃព័ត៌មាន"www.sn-news.info" 017 987 600
124 អនឡាញរីផតធើwww.onlinereporternews.com 093 721 295
125 The Cambodia china Times "www.cc-times.com" 070 663 370
126 ស៊ីអ៊ិនធីវីអនឡាញ "www.cntvonline.com" 089 670 076
127 ពន្លឺកាល "www.lighttimes.com" 012 989 712
128 www.cen.com.kh
129 អេជីជីញូធីវី "www.aggnewstv.com" 012 589 566
130 www.khmerthmey.com
131 www.filomedia.com
132 PN NEWS "www.peoplenews.asia"
133 អព្យាក្រឹត"www.apyeakroet.com" 012 543 553
134 www.pheakdeylaw.asia ០១២ ៧៥១ ៥៧៩
135 ជីវិតកូនខ្មែរ www.ckknews.com ០១៧ ៩៥៩ ១០១
136 www.esanpost.com ០៩២ ៧២៦ ៥៥៦
137 នគរសន្តិភាព www.nspnews.com ០៩៧ ៧៧៧ ៧​៧១៦
138 អ៊ី-ប៉ុស្តិ៍ www.epost.news ០៧០ ៥១១ ៥៣៣
139 www.csnpaper.com
140 ព្រលឹម(www.prolem.net) ០១៧ ៥៩៩ ៦៧៧
141 www.thmeythmey.com ០១៥ ៥២៣ ៦២៣
142 គេហទំព័រ TCN TV ONLINE www.bbn-tv.com
143 មិត្តខ្មែរ www.Metkhmer.com ០១៧ ៧៦៣ ៦៧៨
144 www.somdey.com ០១២ ៩៨៧ ៩៧៧
145 បាសិទ្ធ ធីវី (Basith TV) "www.basithtv.com" ០៩៧ ៦១០ ០០៨១
146 www.anachakkhmer.com ០១២ ៩២៦ ០១៤
147 សេដ្ឋកិច្ចជាតិ www.econationnews.com 031 45 3333 9
148 ពុទ្ធិខ្មែរ"www.puthikhmer.tv"
149 មរតកជាតិខ្មែរអីវីអនឡាញ (www.mcktvonline.net) 016 963 007
150 សម្រែកកូនខ្មែរ www.srkkhmer.com ០១២ ៧១៧ ៧១៩
151 កម្ពុជាជោគជ័យ www.kcc-news.com ០៩៧ ៧៧៧ ៦០០០
152 ភ្នែករាស្រ្ត www.phneakreas.com ០៧០ ៨៨២ ០០៩
153 Tamao News www.tamaonews.com ០១០​ ៩១៤ ៦៣៣
154 សម្លេង យុវវ័យ www.voynews.com ០១៦ ៥៩៨ ៣៩៣
155 អាយស៍ញូ៉វស៍ (www.eyes-news.com.kh)
156 ៉៉"កំណើនថ្មី" www.SEN SOkh NEWS.com ០១២ ៦០៧ ៩៦៩
157 www.realnewsasia.com
158 www.rn-news.com
159 សម្លេងខ្មែរ​ www.vokhotnews.com
160 កំណើតថ្មី(www.KNTNEWS.COM) ០១២ ៦០៧ ៩៦៩
161 សម្តីមាស www.somdeimeasa.com ០១២ ២២២ ១៤៤
162 កម្ពុជាថ្ងៃថ្មី www.newdaily.blogspot.com ០១២ ៥៧៣ ៧៣៧
163 www.preapsor-news.com ០៩២ ៩០២ ៦៤៣
164 www.akt-news.com
165 ថ្ងៃថ្មី Thgaithmy "www.thgaithmy.com"
166 www.neakmeasnews.com
167 ម្លប់ពោធិ៍ www.dpn-news.com ០៩៩ ៥៦១ ៦១៦
168 KHMER REPORTS www.khmerreports.com ០៩២ ៥២៩ ៩៤២
169 សម្លេងជាយដែន www.cdv-news.com ០១២ ៤៩៤ ២១១
170 លោកស្រី ផៃ សុគន្ធា គ្មាន
171 លោកស្រី ខែក ខេមរ៉ាត គ្មាន
172 លោក អាន សុខគា 017220032
173 លោក អានស៊ីនាទ គ្មាន
174 លោក អ៊ូច សុខន គ្មាន

គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក

គេហទំព័របានចុះបញ្ជី