ច្បាប់របបសារព័ត៌មាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជំពូកទី២​​ នៃការទទួលខុសត្រូវនៃអ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុងមេត្រាទី៧

  • Administrator
  • 15 Aug, 2019

ក្នុងច្បាប់ស្តីរបបសារព័ត៌មាន​ក្នុងជំពូកទី២​​ នៃការទទួលខុសត្រូវនៃអ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុងមេត្រាទី៧​ ថា៖

 

Screen Shot 2019-08-15 at 9.11.10 PM.png (750 KB)

http://inb.gov.kh/media/file/law/ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន.pdf

 

គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក

គេហទំព័របានចុះបញ្ជី